ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר – Ah Freilichen Purim! February 23, 2013  8:00 pm

purim

Print this Post
 
3 Responses to ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר – Ah Freilichen Purim!

1 .Comment from Anonymous

February 23, 2013 at 9:54 pm
A freilichen Prim!! Is the picture of Reb Moshe Vizshnitzer?

2 .Comment from eli

February 24, 2013 at 9:29 am
I hope that the person that took the picture had already either been yoitze migillah prior or would be yoitze from a different reading. Otherwise he was NOt yoitze

3 .Comment from Great picture

February 24, 2013 at 10:00 pm
Who is that & where was the picture taken?

LEAVE A COMMENT

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © 2015 Matzav.com - The Online Voice of Torah Jewry - Powered by 1on1development.com