Photos: Hachnosas Sefer Torah at Rav Moshe Shternbuch’s Yeshiva in Yerushalayim (JDN)

0

__ ___''_ _______ (1) __ ___''_ _______ (2) __ _____''_ __________ ___ ___ _____ ___ ___ ______ (1) ___ ___ ______ (2) ___ ____ ___ (2) ___ ____ ___ ___ _____ ____ ___ ___''_ (1) ___ _____ ____ ___ ___''_ (2) ___ _____ ____ _____ ______ ___ _____ ________ (2) ___ _____ ________ ___ _____ __________ _____ _____ ___ _____ ___ ______ ___ ___ ______ ______ ____ (2) ____ (6) ____ (9) ____ ____ _________  (1) ____ ____ _________  (2) ____ _____ ____ ___''_ ______ ____''_ _____ ____ ______ ___''_ ______ ____ _____ (2) ____''_ (2) _____ __ ____ _____ ______ ____''_ _______ __ ____''_ _______ _____ ____''_ ______ ______ _____''_ _______ ____ (1) _____''_ _______ ____ (2) _____''_ _______ _____''_ __________ ______ ___ _______ ____ ____ _______ ______ _______ ______1 20160602_054636

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY