Today’s Yahrtzeits and History – 20 Sivan

Rav Tzvi Hirsch of Nadvorna, the Tzemach Hasehm Letzvi (1801) Rav Haim Mordechai Labaton (1780-1869). The son of Luna and Helfon Labaton, became Chief Rabbi...

Today’s Yahrtzeits and History – 29 Tammuz

Rav Yochanan HaSandler Rav Shlomo Yitzchaki (Rashi)(1040-1105). He traced his ancestry through the Tanna'im Rav Yochanan HaSandlar and Hillel the Elder back to King Dovid....

Today’s Yahrtzeits and History – 2 Cheshvan

Rav Baruch Hager, the Seret-Viznitz Rebbe, the Makor Baruch (1895-1963). Born to Rav Yisrael of Vizhnitz and Rebbetzin Hinda, a daughter of Rav Meir...

Today’s Yahrtzeits and History – 11 Kislev

Rav Yehoshua Katz, Rav in Krakow (1734) Rav Yaakov Yitzchak Halevi of Pressburg, author of Imrei Ravrevei (1762). Rav Simcha Ashkenazi of Dessau (1785) Rav Yechiel...

Today’s Yahrtzeits and History – 18 Teves

Rav Huna bar Mar Zutra (the Reish Galusa) killed al kiddush Hashem, along with Rav Mesharshiya barPekod (470) Rav Tzvi Elimelech Shapira of Dinov (1783-1841...

Today’s Yahrtzeits and History – 28 Shevat

Rav Alexander Sender of Zholkov (~1660-1737). He was the son of Rav Ephraim Zalman Shor, Magid of Lvov, and was orphaned as an infant....

Today’s Yahrtzeits and History – 15 Adar, Shushan Purim

Rav Zvi Hirsch Kaidanover of Vilna and Frankfurt, author of Kav Hayashar (1712) Rav Yosef Leifer (ben Yisachar Bertchi) of Pittsburgh, the Tzidkas Yosef (1891-1966)....

Today’s Yahrtzeits and History – 2 Iyar

Rav Kalman Vermaiza of Lvov (1560). One of the first marbitzei Torah in Poland. Rav Nosson Shapiro (1570), author of She'arim eshaarei Dura. Rav Shmuel Shmelke...

Today’s Yahrtzeits and History – 23-24 Tammuz

Rav Moshe Cordovero (Remak) (1522-1570).  The Remak was the son of Rav Yaakov, one of the exiles from Cardova, Spain. He studied under the...

Today’s Yahrtzeits and History – 4 Elul

Rav Aryeh Leib Teumim, the author of "Gur Aryeh" (1831) Rav Yeshaya of Przedborz (1756-1831). Born in Lask, near Lodz, he was descended from a...