Today’s History & Yahrtzeits – 11 Shevat

-Rav Dovid Nosan Deutsch, son of R' Yosef Yoel Deutsch, and the second Rav of Kretchenif (1879). He authored Nefesh Dovid on Chumash. Today in...

Today’s Yahrtzeits & History – 6-7 Teves

6 Teves -Rav Yaakov Reischer, author of Minchas Yaakov, Chok Yaakov, Iyun Yaakov (peirush on Eyn Yaakov), and Shevus Yaakov (1661-1733). Born in Prague. Served...