Photos: Lag Ba’omer 5776 with Rav Yitzchok Scheiner, Rosh Yeshivas Kamenitz (JDN)

0

IMG_0782 IMG_0786 IMG_0795 IMG_0797 IMG_0799 IMG_0800 IMG_0805 IMG_0829 IMG_0830 IMG_0832 IMG_0834 IMG_0837 IMG_0839 IMG_0842 IMG_0844 IMG_0846 IMG_0849 IMG_0852 IMG_0855

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY