Day Meal Before Midday

3
>>Follow Matzav On Whatsapp!<<

By Rabbi Berach Steinfeld

The Gemara in Shabbos, daf kuf yud zayin, amud bais discusses what to do in a case where a fire is devastating one’s home on Shabbos. It would be permissible to take enough food for three meals out of the burning house and bring it into his courtyard or “karmelis.”The Gemara explains that if the fire would happen at night before any meals were eaten, he may take out food for three meals. If the fire would happen in the morning, he would be allowed to take out food for two meals. If the fire would start at Mincha, he would only be allowed to take out food for one meal.

The Rambam in Hilchos Shabbos, Perek Lamed, halacha tes says that everyone is required to eat three meals on Shabbos; one meal in the evening, one in the morning, and one at Mincha time. The Maggid Mishna explains the Rambam; it is a mitzvah for the three meals to be eaten at those times. It is a machlokes among the Geonim whether eating the meals at the proper time is a chiyuv (a requisite) or just the normal and regular time to do the mitzvah. The Bahag in Perek Tes Zayin, halacha gimmel writes that one is yotzai the mitzvah even if he stops in middle of the morning meal, says Birkas Hamazon, then washes and eats Hamotzi again. The Ramban and Rashba say that based on this opinion when it comes to saving from a fire, where the Gemara differentiated on the timing, it may change what is permissible. The timing of the meals is only a recommendation; one may actually eat his meals later or earlier. Therefore in the case of a fire, he may save food from the fire depending upon how many meals he still did not have. On a different note, the Sefer Ha’itim in siman kuf tzadi gimmel says that it is a mitzvah to eat the meals at the proper time.

The Aruch Hashulchan in siman resh peh ches, seif bais paskens that the morning meal must take place before chatzos. He explains this by saying; just like the third meal needs to be after chatzos, the morning meal needs to be before chatzos. The reason for this is that we learn from the psukim that say the word “hayom” three times that we eat three meals and each one has to take place at a distinct time.

The Bach in siman shin lamed daled says that if the fire took place after chatzos one may only save food for one meal since the morning meal needs to be eaten before chatzos. The Maamer Mordechai in seif koton alef disagrees and says the reason why one needs to eat his morning meal before chatzos is not because that is the time for the meal. It is just due to the fact that one may not fast on Shabbos; therefore the person must eat before chatzos. If a person were not fasting since he ate or drank before chatzos, he would definitely be yotzei if he eats both day meals after chatzos.

The Mishna Berura brings down the Pri Megadim who says one may save food for two meals even after chatzos. It would seem that the Mishna Berurah holds that one may eat the morning meal after chatzos. We could differentiate that the real mitzvah is before chatzos but there is an inyan of tashlumin for the morning meal. Therefore, if one did not eat before chatzos and then had a fire in his home, he would be permitted to save food for two meals because he had not yet eaten the morning meal.

I suppose this is why we see people eat from a Kiddush like they are on fire; they are trying to make sure they don’t fast past chatzos.

Do you have a topic or discussion you want to read about? Please send comments or questions to hymanbsdhevens@gmail.com or Berachsteinfeldscorner@gmail.com

3 COMMENTS

 1. לאחר המתקפה נגד [אנשי אמת] -פלג הירושלמי בימים האחרונים בעיתון המתחרה והוותיק, ‘הפלס’ הבוקר במאמר, מגדיר זאת כ”חוצפה ועזות מצח” ועוקץ בחזרה “הפאניקה והבהלה העצומה שקמה בקרב אותם עסקנים פוליטיים, לאור קול הזעקה שהולך וגובר, אומרת דרשני”

  עימות סביב עצרת הגיוס בארה”ב העלה שוב את נושא “גזירת הגיוס” לכותרות והמלחמה שבה בין ‘יתד נאמן’ של הזרם הליטאי המרכזי לבין עיתון ‘הפלס’ של ‘הפלג הירושלמי’ שאינם מתייצבים כלל בלשכת הגיוס, לא לפטור ולא לדיחוי.

  לאחר המתקפה אמש ובימים האחרונים ב’יתד נאמן’ נגד השקרים שמוכרים ליהדות ארה”ב ואף כינה אותם ‘שוברים שתיקה’, הבוקר משיב ‘הפלס’ במתקפה תחת הכותרת “על מאחזי העיניים ומעצמי העיניים”.

  “בימים האחרונים מתמודדת היהדות החרדית מול מסע תקשורתי פרוע, המתנהל כנגד גדולי התורה האמיתים שליט”א בארה”ק ובארה”ב אשר הביעו דאגתם מפני המצב השורר בעקבות חוק גיוס השמד בא”י, מסע שדומה כי לא היה דוגמתו בהיקף החוצפה ועזות המצח, הן בזלזול בוטה בגדולי התורה שליט”א, והן בהכחשת דברים ידועים וברורים, ברור-כחמה-ביום-ממש! וזאת כחלק משיתוף הפעולה הפורה שיש בשנים האחרונות בין גורמים מפלגתיים לבין מוסדות השלטון בארה”ק אשר חברו להם יחדיו לשנות את צביון הציבור החרדי” ולשרוף את כל נשמות בני ישיבות.

  העיתון החשוב ביותר מתייחס לעצרת הגיוס בארה”ב: “בימים אלו, עומדת בס”ד להתקיים עצרת זעקה בארה”ב על דבר גזירת הגיוס בארץ הקודש. אלא שלמרבה הפלא, למרות היות גזירה זו חיה נושמת ובועטת גם ברגעים אלו ממש, כשגזירה זו זורעת הרס וחורבן עיקבי ומתמשך בתוככי עולם התורה – ישנם עסקנים שעצרת זו הינה לצנינים בעיניהם, ומנסים בכל דרך אפשרית לטרפד ולהרוס, וזאת ע”י פירסום שקרים גלויים וגסים, כביכול אין בכלל גזירה ועולם כמנהגו נוהג בדיוק כמו שהיה כבר שבעים שנה”. ודברי העסקנים השקרנים אלו “חוצפה ועזות מצח זו מותירה בספק האם הכלל ‘מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי אינשי'”.

  ו”ישנם עשרות עסקנים בכירים, מכל החוגים והעדות, ששמותיהם גלויים לכל, אשר עומדים ומעידים בעדות אישית מעל כל במה כי הם בעצמם נתקלים כל העת בבחורים מצויינים, שהתייצבו בלשכת הגיוס כדת וכדין, והצבא מסבך אותם בתואנות שונות, בענינים פרוצדורליים זניחים, כשחלקם יושב בכלא, וחלקם אף נשבר ומתגייס לצבא השמד והזימה. וזאת כמגמה ההולכת וגוברת, כשהצבא מצא בכך את הדרך היצירתית כיצד להגביר את העמידה ביעדי הגיוס בצורה ‘נקיה’: פשוט מגבירים את הביורוקרטיה, באופן שרבים לא יוכלו לעמוד בה, ובכך ממילא יעלו אחוזי הגיוס. למותר לציין, כי בעבר מעולם לא שמענו שעל עניני ביורוקרטיה זניחה, הושיבו בני ישיבות בכלא”.

  האם ניתן להכחיש את הדברים ולכתוב במחי יד, ‘אין כלום, הכל בסדר בדיוק כמו בשבעים שנה האחרונות’? האם מישהו טרח לבדוק את הנתונים הללו? האם מישהו הלך לחקור את אותם עשרות עסקנים מסורים ואת אותם גדולי ראשי הישיבות לפני שהוא כותב בהינף קולמוס כי ‘הכל דמיון פורה’?

  “דבר נוסף שאומר דרשני, הוא הפאניקה והבהלה העצומה שקמה בקרב אותם עסקנים שקרנים – פוליטיים, לאור קול הזעקה שהולך וגובר. הרי כל בר דעת משפשף עיניים בתימהון: בעצם, אחרי הכל, מה כל כך איכפת לכם שישנם גדולי תורה בארה”ב שמציגים את דאגתם מהמצב המר של חידוש גזירת גיוס בפועל. אשרינו שגדולי התורה דארה”ב לא מאמינים לשקרנים המשכנעים בכל דרך על המצב בארץ [אשר כל אחד יודע כמה הדברים שקרים נבזים], ומבררים אצל גדולי ישראל שבארץ את המצב. ועל העסקנים המשקרים אומרת הגמ’ אמר רבי שמעון בן לקיש, רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה. למעשה: האמת מתחילה לצוף, ועסקני בני ברק משתוללים כמו חיות…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here